VBM Partners
Voor succes met Value Based Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Value Based Management!
Home

Nederlands/Engels  

Geld is niet de drijver van succes


Waarde is een breed begrip. Niet alles van waarde laat zich in geld uitdrukken, zoals vrijheid, vriendschap, liefde, genieten van de natuur, mooie muziek of een goed glas wijn. Motivatie van mensen wordt meestal gevoed door andere bronnen dan geld. Waarom zouden we als het gaat om het besturen van organisaties onze blik wel vernauwen tot het financiële aspect?

Value Based Management (VBM) beperkt zich in de visie van VBM Partners niet tot economische waarde alleen, maar streeft naar het creëren van waarde voor alle stakeholders. Een belangrijke randvoorwaarde en uitkomst voor de continuïteit van commerciële bedrijven is uiteraard dat voldoende winst wordt gemaakt, maar daarmee is het niet het enige doel. Profit moet in gezonde balans zijn met People en Planet om duurzaam waarde te creëren, dus Value Based Management en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn niet conflicterend maar complementair aan elkaar, wat met de term Value(s) Based Management tot uitdrukking kan worden gebracht.

VBM Partners is in 2009 opgericht door Edward Koops om organisaties te helpen hun bronnen van waardecreatie te (her)ontdekken en hierop voort te bouwen, dan wel deze te versterken door te innoveren. Dit kunt u niet uitbesteden, vandaar dat training het fundament van de dienstverlening van VBM Partners vormt. Daarbij draait het om het succesvol initiëren, voorbereiden en uitvoeren van belangrijke besluiten die moeten leiden tot de realisatie van de strategie van organisaties.


Waardemanagers, mede opgericht door Edward Koops, stimuleert groei en innovatie in Nederlandse organisaties door een nieuwe beroepsgroep op te leiden. Sinds 2012 wordt de opleiding tot waardemanager aangeboden. Waardemanagers kiest niet voor een breed scala aan theoretische vakken, maar richt verschillende modules rondom de thema’s duurzame waardecreatie, innovatie en ondernemerschap in. Deze thema’s komen in alle modules terug, waarbij het 'doen' steeds leidend is. Deelnemers dienen in twee praktijkopdrachten en voorstel te ontwikkelen dat aantoonbaar waarde creëert voor een opdrachtgever teneinde de titel Register Waardemanager (RW) te kunnen verkrijgen.


Waarde creëer je door samenwerking


De complexiteit van en de onzekerheid in besluitvormingsprocessen is de laatste decennia toegenomen, onder andere vanwege de toegenomen marktdynamiek en globalisering, voortschrijdende technologie, nieuwe wettelijke eisen en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hoe zorgt u ervoor dat in uw besluiten alle relevante aspecten zijn meegewogen? Hebt u voldoende stilgestaan bij onzekere ontwikkelingen die impact kunnen hebben op uw aannames? Gedurende het gehele proces van waardecreatie worden veel besluiten genomen die een enorme impact op het eindresultaat kunnen hebben. Wat er zoal mis kan gaan ziet u in onderstaande figuur.
De mate waarin het management onderling goed samenwerkt in besluitvormingsprocessen is een belangrijke succesfactor voor waardecreatie in organisaties. Value Based Management gaat voor maar 20% over cijfers en voor 80% over samenwerken aan het realiseren van gedragsverandering van medewerkers, klanten en leveranciers. VBM Partners legt daarom in haar visie en werkwijze veel nadruk op transparante besluitvormingsprocessen waarin alle stakeholders zijn betrokken die door een op handen zijnde besluit worden geraakt. Waarde creëer je samen. De uitdrukking ‘succes kent vele vaders’ bevat wel degelijk een kern van waarheid!