VBM Partners
Voor succes met Waardegericht Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Waardegericht Management!
Home

Nederlands/Engels  

Geld is niet de drijver van succes


In het bedrijfsleven lijkt het vaker te gaan om geld verdienen dan om waardecreatie. Deze twee begrippen staan niet los van elkaar, maar moeten zeker niet als synoniemen beschouwd worden. Waarde is een breed begrip voor klanten, medewerkers en toeleveranciers. Motivatie van mensen wordt meestal gevoed door meer bronnen dan geld alleen. Als het gaat om het besturen van organisaties gaat moeten we onze blik dus niet vernauwen tot het financiële aspect alleen.

Waardegericht Management (WGM) streeft naar het creëren van waarde voor alle stakeholders op lange termijn door ruimte te geven aan ondernemerschap in organisaties. Voor veel organisaties is het tegenwoordig noodzaak te innoveren op basis van een systematisch proces. Dat vraagt om een nieuwe invulling van management waarbij strategie en prestatiemanagement via het innovatieproces met elkaar worden verbonden.

VBM Partners is in 2009 opgericht door Edward Koops om organisaties te helpen hun bronnen van waardecreatie te (her)ontdekken en hierop voor te bouwen door organisaties te stimuleren om ondernemender en innovatiever te worden. Value Based Management leek aanvankelijk het beste concept, maar vanwege het centraal stellen van het meten van waardecreatie in termen van geld blijkt in de praktijk dat managers hun beslissingen te veel laten leiden door winstmaximalisatie op de korte termijn. Om die reden heeft VBM Partners het nieuwe begrip Waardegericht Management geïntroduceerd, waarin strategie, innovatie en prestatiemanagement in hun samenhang centraal staan. Daarbij draait het om het succesvol initiëren, voorbereiden en uitvoeren van innovatieve projecten die moeten leiden tot de realisatie van de strategie van organisaties.


Waardemanagers, mede opgericht door Edward Koops, stimuleert groei en innovatie in Nederlandse organisaties door een groep professionals in waardecreatie op te leiden en te coachen. Waardemanagers kiest niet voor een breed scala aan theoretische vakken, maar richt verschillende modules rondom de thema’s duurzame waardecreatie, innovatie en ondernemerschap in. Deze thema’s komen in alle modules terug, waarbij het 'doen' steeds leidend is. Deelnemers dienen in twee praktijkopdrachten en voorstel te ontwikkelen dat aantoonbaar waarde creëert voor een opdrachtgever teneinde de titel Register Waardemanager (RW) te kunnen verkrijgen.


Waarde creëer je door samenwerking


De complexiteit van en de onzekerheid in besluitvormingsprocessen is de laatste decennia toegenomen, onder andere vanwege de toegenomen marktdynamiek en globalisering, voortschrijdende technologie, nieuwe wettelijke eisen en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu en duurzaamheid. Hoe zorgt u ervoor dat in uw besluiten alle relevante aspecten zijn meegewogen? Hebt u voldoende stilgestaan bij onzekere ontwikkelingen die impact kunnen hebben op uw aannames? Gedurende het gehele proces van waardecreatie worden veel besluiten genomen die een enorme impact op het eindresultaat kunnen hebben. Wat er zoal mis kan gaan ziet u in onderstaande figuur.
De mate waarin het management onderling goed samenwerkt in besluitvormingsprocessen is een belangrijke succesfactor voor waardecreatie in organisaties. Waardegericht Management gaat voor maar 20% over cijfers en voor 80% over samenwerken aan het realiseren van gedragsverandering van medewerkers, klanten en leveranciers. VBM Partners legt daarom in haar visie en werkwijze veel nadruk op transparante besluitvormingsprocessen waarin alle stakeholders zijn betrokken die door een op handen zijnde besluit worden geraakt. Waarde creëer je samen. De uitdrukking ‘succes kent vele vaders’ bevat wel degelijk een kern van waarheid!