VBM Partners
Voor succes met Waardegericht Management!
HomeVBM PartnersVisieDienstenEdward Koops
Voor succes met Waardegericht Management!
Visie

Nederlands/Engels  

Het DNA van een organisatie is het Business Idee

Startende ondernemers beginnen met het identificeren en ontwikkelen van kansrijke ideeën met als doel deze met succes in de markt te zetten. Het Business Idee is geboren. Ook als de organisatie groeit blijft dit de kern waaraan de organisatie haar concurrentiekracht ontleent. Maar de wereld verandert, dus van tijd tot tijd zal een herevaluatie van het Business Idee nodig zijn. Welke nieuwe kansen doen zich voor? Welke bedreigingen moeten het hoofd worden geboden? Strategieontwikkeling op basis van dialoog zet de richting uit om het Business Idee beter te benutten en verder te versterken door middel van innovatie.

VBM Partners past de Business Model Innovation methode toe in workshops om gezamenlijk business modellen visueel in kaart te brengen, te evalueren en te innoveren. Een Business Model beschrijft hoe een organisatie waarde creëert voor de stakeholders en is een concrete uitwerking van het business idee. Edward Koops is co-creator van het boek ‘Business Model Generation’.

Waardegericht Management

Waardegericht Management (WGM) is een managementproces gericht op het proactief creëren van waarde voor alle stakeholders, met het business idee als centraal concept. VBM brengt het vliegwiel door middel van innovatie en verandering op gang, waardoor het Business Idee in de markt aan kracht wint met als gevolg financieel gunstige resultaten.

 

VBM drijft op vier pijlers:

Ø             Strategieontwikkeling: geeft richting en prioriteiten aan organisatieontwikkeling

Ø             Business Case ontwikkeling: helpt de waarde te ontdekken en te beoordelen van ideeën en marktkansen

Ø             Portfolio Management: helpt de beste investeringsvoorstellen te selecteren

Ø             Performance Management: maakt de realisatie van de baten en de prestaties van projecten, programma’s en operationele processen inzichtelijk

Waardegericht Innoveren

 

Het Waardegericht Innovatie (WGI) proces omvat de eerste drie pijlers van WGM en begint met het ontwikkelen van een strategie en het identificeren van ideeën. Deze zullen, na verder te zijn ontwikkeld, moeten worden beoordeeld op hun potentieel waarde te creëren voor de organisatie. Waardering van ideeën begint in een vroeg stadium, maar niet noodzakelijkerwijs met een Business Case. Aan het eind van de ontwikkelingsfase zal de Business Case wel gereed moeten zijn om een besluit tot implementatie te kunnen nemen, bij voorkeur in samenhang met andere initiatieven die om financiering vragen.

Portfolio Management ondersteunt het management in het maken van goede afwegingen tussen waarde en risico en het bewaken van de realisatie van de Business Case. Met behulp van Benefits Realisation Management wordt de realisatie van de baten gevolgd.  Dit laatste is belangrijk om (tijdelijk) onderscheid te kunnen maken tussen de prestaties voortkomend uit de normale bedrijfsvoering en de prestaties die toe te schrijven zijn aan innovatie en verandering.

De visie van VBM Partners wordt ondersteund door research door de Cranfield School of Management waaruit blijkt dat het cruciaal is voor succesvolle executie van verandering om veranderinitiatieven beter op elkaar af te stemmen, te filteren en te prioriteren. Een goede business case stelt organisaties beter in staat een geprioriteerde veranderportfolio te ontwikkelen. De veranderportfolio dient te worden begrepen en overeengekomen door het leiderschapsteam. Om een realistische business case en een overeengekomen veranderportfolio te verkrijgen zijn openheid, eerlijkheid en gedeelde waarden tussen mensen binnen een organisatie benodigd.

VBM Partners heeft haar werkwijzen voor Business Case Development en Benefits Realisation Management gebaseerd op het Managing Successful Programmes (MSPTM) raamwerk, oorspronkelijk door de ‘Office of Government Commerce’ (OGC) uit het Verenigd Koninkrijk ontwikkeld. Aan een Business Case ligt een zogenoemde Benefits Map ten grondslag. Dit is een oorzaak-gevolg diagram die laat zien hoe oplossingen aan strategische doelstellingen, b.v. de kasstroom, bijdragen. Een Benefits Map wordt in een workshop met alle belanghebbenden gemaakt.

 

Zowel in economisch goede als slechte tijden is innoveren nodig om de concurrentiekracht van uw organisatie te versterken. Als het minder goed gaat zal er minder geld in innovatie gestoken kunnen worden, wat de noodzaak van een goede selectie en prioriteitstelling verhoogt. Het toepassen van WGM zorgt ervoor dat uw organisatie projecten uitvoert die de meeste waarde toevoegen en dat u grip houdt op de realisatie van de beoogde baten.

WGM zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven organisatiebreed worden gestimuleerd, ontwikkeld en beoordeeld. Enerzijds is specialisatie goed voor de interne efficiency, maar anderzijds kan het leiden tot verkokering en verstarring, waardoor een organisatie onvoldoende aanpassingsvermogen heeft om ook in de toekomst succesvol te zijn.

Integraal Performance Management

Gezien de grote hoeveelheid geld en inspanning die in veel organisaties gemoeid is met innovatie en verandering, is het nodig deze aspecten van de bedrijfsvoering apart, maar wel in samenhang met de bestaande bedrijfsactiviteiten, te managen.

Integraal Performance Management (IPM) geeft inzicht in alle prestaties voortkomend uit ‘Running the business’ en ‘Changing the business’, zodat duidelijk wordt in welke mate de strategische doelen gehaald gaan worden en of dit te danken is aan de gestelde innovatie- en veranderdoelen of aan andere factoren die de business drijven. Het Waardegericht Management (WGM) framework is compleet als ook de operationele prestaties waardegericht worden gemeten en beoordeeld.

Performance Management stopt niet met rapporteren. Een goede Business Review resulteert in gerichte acties om de resultaten te verbeteren. Dat kan de aanleiding vormen voor nieuwe initiatieven die de 'Changing the business' cyclus ingaan. Zo zijn beide cyclussen nauw met elkaar verbonden.

Als de omstandigheden dat vereisen kunnen kostenreducties noodzakelijk zijn, maar dit resulteert over het algemeen niet in meer concurrentievermogen. Operational Excellence en investeren in Groei & Innovatie leveren op termijn een hogere bijdrage aan de resultaten. Werken aan ‘Changing the business’ is dus essentieel, met Waardegericht Innoveren als drijver voor succes!